polish eagle welcome to the consulate of the republic of poland
Contact Us | Home       

Fundacja 'Polskie Dziedzictwo Kulturalne w Nowej Zelandii'


Cele dla których powołano Fundacje

1. Informowanie Nowozelandczyków i dzielenie sie z nimi bogactwem polskiego dziedzictwa kulturalnego.

2. Zachęcanie i popieranie czytelnictwa, kupowanie i sprzedaż polskich książek i publikacji o imigrantach polskich w Nowej Zelandii i ich wkładzie oraz wkładzie ich potomków do wszelkich dziedzin życia gospodarczego, kulturalnego i politycznego Nowej Zelandii.

3. Inicjowanie,, utrzymywanie i popieranie wszelkich przedstawiali mających na celu ustawianie studiowania jeżyka polskiego, polskiej literatury, historii i kultury przez organizowanie studiów i kursów (także korespondencyjnych), założenie witryny internetowej, zbieranie i kompletowanie polskich pamiątek i utrwalanie polskiej tradycji ustnej w publikacjach, na dyskach komputerowych oraz tamach magnetofonowych i video.

4. Udostępnienie trwałego miejsce do przechowywania książek, fotografii i innych dokuemtów oraz zapewnienie dostępy do tych zbiorów wszystkim Nowozelandczykom.

5. Popieranie programów wymiany studentów oraz organizacjami innych grup etnicznych, które działają obecnie i działa będą w przyszyci, w realizowaniu celów Fundacji.

7. Podejmowanie wszelkich kroków, dziania i przedstiwzi, które Fundatorzy uznają za celowe dla spełnienia wyżej omówionych zada.

8. Wszelka działalność Fundacji ma by prowadzona mając na zgodzie przede wszystkim (wyczynie) dobro mieszkańców Nowej Zelandii.

[wyciąg z aktu ustanawiającego Fundacją (tłumaczenie)]

Dokument zatwierdzający Fundacją (po ang.)